فعالیت عملی دانش آموزان هنرستان غیر دولتی فرهنگ

آموزش مهارت های عملی دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی در دوران کرونایی

آموزش عملی برق خودرو توسط استاد ارجمند آقای بی غم

گزارش تصویری