فعالیت عملی دانش آموزان هنرستان غیر دولتی فرهنگ

آموزش نقشه برداری در رشته ساختمان ضمن رعایت پروتکل های بداشتی

استاد محترم مهندس محمد سهرابی بیگزاده

گزارش تصویری