شرایط ثبت نام

شرایط ثبت نام

به نام خداوند جان و خرد

 مجتمع آموزشی هوشمند پیشرفته و تمام الکترونیک فرهنگ رشت

مجموعه مدارس غیردولتی پسرانه

از پیش دبیستانی تا دبیرستان نظری دوره دوم و هنرستان فنی و حرفه ای

ثبت نام سال جدید در مجموعه  مدارس  فرهنگ آغاز شد

با احترام ؛ هنرستان فنی و حرفه ای غیردولتی فرهنگ در نظر دارد از بین  هنرآموزان مستعد و سرآمد به  تعداد محدودی را که واجد شرایط هستند ثبت نام بعمل آورد.

 از اینکه مدرسه ما را به عنوان یکی از گزینه ها برای ادامه تحصیل فرزندتان انتخاب کرده اید سپاسگزاریم .